درباره نشریه

فصلنامه علمی ، ترویجی و تحلیلی دیده بان زمستان 96 و بهار 97 شماره دوازدهم سال دوم

صاحب امتیاز : انجمن های علمی دانشجویی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیر مسئول: سیدمهدی سیدعلی خانی                                             سردبیر : پارسا حاجی

دبیر تحریریه و تنظیم مطالب : نیما حسن زاده                         

شورای سیاستگذاری: پارسا شهریور، نیلوفر اثنی عشری، نیما حسن زاده، سیدمهدی سیدعلی خانی، پارسا حاجی