شماره‌های پیشین نشریه

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن های علمی دانشجویی دانشکده مدیریت

دوره انتشار
سالنامه